(+359) 700 33990     BulgarianEnglishИМУЩЕСТВЕНИ ИНСПЕКЦИИ

Инспекции и оценки на щети по сгради, машини, съоръжения и материални запаси–наводнение, пожар, природни бедствия и други рискове

Оценка на риска при застрохаване на имущества / материални запаси

Проучване/обследване на застрахователни събития

Оценка на сгради, машини и съоръжения