(+359) 700 33990     BulgarianEnglishКАРГО ИНСПЕКЦИИ

СТОКОВ КОНТРОЛ

Контрол на количество и качество при предварително складиране на стоки в пристанищни складове и складови бази, инспекции на стоки с цел установяване вида и състоянието на стоката в съответствие с търговски договор за внос/инзос. Контрол при товарене/разтоварване на превозни средства, контрол на количество (чрез претегляне на кантар, драфт сървей, улидж сървей, талиманене), състояние на товара, заделяне на проби.


Инспекции на товарни помещения на превозни средства (корабни хамбари) за установяване на годност за товарене, инспекции на състояние на опаковка, начин на товарене, стифиране и укрепване на стоката.

Специализиран отдел за контрол на селскостопански продукти (зърнени и маслодайни култури) в съответствие с изискванията на GAFTA и FOSFA - контрол при товаро-разтоварни операции, заделяне на проби, лабораторни анализи, количествен контрол, контрол при складиране/движение на складови наличности. Инспекции по целия свят чрез партньорска мрежа на CIS Commodity Inspection Services , включително: Франция, Германия, Гърция, Италия, Испания, Холандия, Турция, Алжир, Египет, Либия, Мароко, Тунис, Ливан, Саудитска Арабия, Йемен.


ОЦЕНКИ НА ЩЕТИ

Установяване характер, размер и причина на щети по всички видове стоки, превозвани по море, въздух или суша, в резултат на частна или обща авария. Препокръки за намаляване риска от щети при транспорт. Фиделитас е оторизиран авариен комисар, посочен в застрахователни полици на множество застрахователни компании.

КОНТРОЛ НА СТОКОВ ДЕПОЗИТ

Договорът за контрол на стоков депозит е тристранно споразумение, подписано от кредитор /банка/, депозитор /юридическо лице, което е заложило стоката пред банката/, и контролна организация /Фиделитас/, осъществяваща управлението на стоковия депозит, по силата на което стоките, съхранявани в склада, се използват като залог за обезпечение на търговски кредит.